KOMUNIKAT!!!

Procedura bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego,związanego ze stanem epidemicznym w kraju w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.

 1. Cel:

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa

 

 1. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury: Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

 

 1. Postanowienia ogólne:

 1. Na zajęcia do Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu może przychodzić tylko:

 1. zdrowy uczestnik zajęć , bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

 2. uczestnik zajęć , którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, lub w izolacji w warunkach domowych

 1. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2) rozumie się:

 1. podwyższoną temperaturę ciała,

 2. ból głowy i mięśni,

 3. ból gardła,

 4. kaszel,

 5. duszności i problemy z oddychaniem,

 6. uczucie wyczerpania,

 7. brak apetytu.

 1. Należy ograniczyć na terenie Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 2. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.

 3. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie jednostki osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 2).

 4. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na uczestnika zajęć przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu min, 1,5 m.

 5. Instruktorzy grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami uczestnika zajęć.

 

 

 1. Higiena i dezynfekcja

 1. Wszyscy uczestnicy zajęć i pracownicy Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do placówki oraz po skorzystaniu z toalety.

 2. Na terenie Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.

 3. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu wyposażone jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania , oraz środki do dezynfekcji rąk.

 4. Placówka wyposażona jest w bezdotykowy termometr.

 5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

 6. Na terenie Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych , w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach gdzie odbywają się zajęcia , pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i włączników.

 7. Przed wejściem do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.

 8. W budynku umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

 9. Przy wejściu do Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu umieszczony jest numer telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Targu.

 10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfejcji rąk.

 11. W przypadku korzystania przez uczestników zajęć lub pracowników Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu z rękawiczek jednorazowych, maseczek jednorazowych zapewnia się pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

 12. Z sali, w której przebywają uczestnicy zajęć, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.

 

 1. Organizacja pracy w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.

 1. Zapewnia się taką organizację pracy jednostki , która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczestników na terenie jednostki (np. różne godziny rozpoczynania zajęć, przyjmowania grup do placówki).

 2. Sale zajęć oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

 3. Unika się organizowania większych skupisk uczestników zajęć w jednym pomieszczeniu.

 4. Uczestnik zajęć posiada własne przybory , które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku uczestnika zajęć.

 5. Uczestnicy zajęć nie udostępniają innym uczestnikom swoich przyborów.

 6. Uczestnik zajęć nie powinien zabierać ze sobą do Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu zbędnych przedmiotów.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia.

 1. Jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.

 2. Uczestnik zajęć znajduje się pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

 3. Uczestnikowi zajęć należy zmierzyć temperaturę ciała.

 1. jeżeli pomiar wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika zajęć w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka) iprzypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

 1. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

 2. Rodzic po odebraniu z Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora placówki o wyniku badania przez lekarza.

 3. Dyrektor Powiatowego CentrumKultury w Nowym Targu informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia uczestnika zajęć.

 4. Rodzice dzieci z grupy uczestnika zajęć, u którego podejrzewa się zakażenie, telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

 5. Obszar , w którym poruszał się i przebywał uczestnik zajęć należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

 6. Dyrektor PCK informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

 7. Dyrektor PCK zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu , czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.

 1. Pracownik , który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka , uporczywy kaszel , złe samopoczucie , trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora PCK , który podejmuje następujące działania:

 1. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami) ,

 2. zachowując bezpieczną odległość , przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

 3. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

 4. o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza pracownik niezwłocznie informuje dyrektora placówki,

 1. Obszar , w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

 2. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

 3. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub uczestnika zajęć innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).

 4. Pracownicy z objawami choroby , o których mowa dziale III pkt. 3 nie mogą przychodzić do pracy.

 5. Dyrektor PCK informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

 6. Dyrektor PCK stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu , czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 7. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności , należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

 1. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

 1. każdego pracownika Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu/rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

 2. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

 3. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym , co osoba chora.

 1. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone , jednak prewencyjnie zaleca się:

 1. pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

 2. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia ,

 3. jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie , telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego , gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 1. Pozostali pracownicy Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy , poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

 2. Decyzja , do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy , powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

 1. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Powiatowego CentrumKultury w Nowym Targu.

 1. Dyrektor placówki informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym , po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu , podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

 2. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu , czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 3. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości , w którym przebywała osoba zakażona.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku organizacji zajęć w Powiatowym Centrumm Kultury w Nowym Targu poza siedzibą główną PCK należy się stosować do procedur , w których organizowane są zajęcia PCK.

 2. Procedurę organizacji pracy w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego podaje się do wiadomości rodziców / opiekunów prawnych uczestników zajęć i każdego pracownika.

 3. Zapoznanie się z treścią Procedury organizacji pracy w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

 4. Procedura organizacji pracy w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Placówki.


 

 1. Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca gromadzenia danych osobowych

w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2.

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu – Tadeusz Watycha z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 20 , tel.18 266-27-85

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pck.nowotarski.pl

 3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania:

 

CEL PRZETWARZANIA:

Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2

PODSTAWY PRAWNE:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

 • art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),

 • wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

 1. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. Główny Inspektor Sanitarny lub powiatowa stacja sanitarna.

 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni od ich zebrania.

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu , każdej osobie przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych

 2. prawo żądania ich sprostowania

 3. prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO )

 4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

 1. Aby zrealizować swoje prawa , każda osoba powinna zwrócić się do PCK z odpowiednim wnioskiem. W tym celu prosimy pisać na adres poczty e-mail , listownie na adres PCK lub bezpośrednio na adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu zrealizuje przysługujące osobie prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na PCK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa.

 2. Każdej osobie , która uzna , że PCK przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) , przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z oferty PCK.

 4. Dane osobowe zebrane przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.