PCK Facebook

Nuta Dunajca

KONKURS Nuta Dunajca

REGULAMIN
 
Konkurs Nuta Dunajca skierowany jest do górali zamieszkujących pasma Pienin, Gorców i Podhala administracyjnie obejmujący gminy: Ochotnica Dolna, Miasto i Gmina Szczawnica, Krościenko n/D, Czorsztyn oraz część gminy Nowy Trag (wsie: Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna, Harklowa, Knurów, Szlembark oraz Dębno), które łączy nurt pradawnej rzeki Dunajec.
Założenia programowe:
Przegląd Folkloru Nuta Dunajca - organizowany jest w formie konkursu na który składają się:
 • konkurs muzyk ludowych
 • konkurs instrumentalistów ludowych
 • konkurs śpiewaków ludowych
 • konkurs gawędziarzy i recytatorów
 • konkurs mistrz-uczeń
 • konkurs tańca solowego
Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzowanie tradycji związanej z niematerialnym dziedzictwem kultury terenów górskich jakim jest śpiew, gwara i  muzyka i taniec ludowy.
Uczestnicy konkursu poszczególnych konkurencji oceniani będą w jednej z trzech kategorii: Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą wystąpić poza konkursem.
I . KONKURS GAWĘDZIARZY I RECYTATORÓW LUDOWYCH
 
 1. Repertuar uczestnika dla obydwu kategorii może obejmować:
 • utwory z przekazu ustnego
 • utwory własnego autorstwa
 • utwory publikowane
 1. Tematyczny dobór repertuaru jest dowolny, jednakże pożądanym jest, aby odzwierciedlał on dawne tradycje, oraz był dopasowany do wieku uczestnika.
 2. Gawęda nie powinna być tekstem wierszowanym, ale dla ilustracji i ubarwienia utworu dopuszcza się drobne wstawki poetyckie, powiedzonka, przysłowia oraz przyśpiewki.
 3. Możliwe jest także przegrywanie na instrumentach ludowych.
 4. Prezentowana jest jedna gawęda lub jeden wiersz.
 5. Uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii: gawędziarzy lub recytatorów.
 6. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
 
Kryteria oceny:
 • wybór tematu
 • zachowanie ludowego charakteru
 • czystość gwary
 • poprawna dykcja, interpretacja i znajomość tekstu
 • ogólny wyraz artystyczny i strój zgodny z tradycją danego regionu
II. KONKURS INSTRUMENTALISTÓW
 1. Uczestnik konkursu może zagrać na kilku instrumentach. Instrumenty powinny być zgodne z tradycyjną kulturą góralską i pasterską danego regionu.
 2. Pożądane jest zaprezentowanie starych ludowych instrumentów muzycznych.
 3. Grze na instrumencie towarzyszyć mogą przyśpiewki.
 4. Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.
 
Kryteria oceny:
 • wybór instrumentu
 • dobór repertuaru
 • zachowanie w grze stylu własnego regionu
 • czystość brzmienia i technika opanowania instrumentu
 • ogólny wyraz artystyczny i strój
III. KONKURS ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH
 Soliści i Grupy Śpiewacze
 1. Liczba osób w grupie śpiewaczej nie może być większa niż 6 osób.
 2. Śpiewakom nie może przygrywać kapela ani instrumentalista, a wykonywany repertuar powinien być zgodny z tradycją prezentowanego regionu.
 3. Zwraca się uwagę na konieczność dostosowania treści utworu do wieku wykonawcy.
 4. Czas wystąpienia śpiewaków nie może przekroczyć 5 min.
Kryteria oceny:
 • zachowanie stylu wykonawczego zgodnego z wiejskim obyczajem
 • czystość brzmienia
 • ogólny wyraz artystyczny i strój
IV. KONKURS MUZYK GÓRALSKICH im. Stanisława Gąsienicy
 1. Program występu muzyki powinien obejmować nuty, zaśpiew oraz charakter typowy dla prezentowanych regionów.
 2. Muzyka powinna wystąpić w składzie nie większym niż 4 osoby.
 3. Czas prezentacji programu do 10 min.
Kryteria oceny:
 • dobór melodii i tekstu zgodny z regionem
 • zachowanie stylu wykonawczego
 • ogólny wyraz artystyczny, kompletny strój zgodny z prezentowanym regionem
 
 
V. KONKURS MISTRZ-UCZEŃ
 
 1. Konkurs polega na przedstawieniu przez mistrzów-muzyków i śpiewaków - swoich uczniów, prezentujących tradycyjną grę lub śpiew.
 2. Mistrz może zaprezentować w konkursie maksymalnie 3 uczniów, którzy uczą się gry na instrumencie co najmniej 3 lata
 3. Uczniowie prezentują się indywidualnie.
 4. Czas występu – maksymalnie 3 minuty dla jednego ucznia.
 5. Prezentację poszczególnych uczniów rozpoczyna mistrz.
 6. Dopuszcza się inną wspólną prezentację uczniów ale wyłącznie za porozumieniem z organizatorami.
 
Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru
 • technika wykonania, czystość brzmienia.
 • zachowanie charakteru gry lub śpiewu własnego regionu
 • zachowanie stylu mistrza
 
 
VI. KONKURS TAŃCA SOLOWEGO
 1. W popisie par tanecznych mogą wziąć udział:
 • członkowie zespołów regionalnych, oraz osoby nie związane z zespołami z każdej kategorii wiekowej;
 1. Czas występowania pary tanecznej nie powinien przekroczyć 10 minut.
 2. Pary taneczne występują w jednej z czterech kategorii wiekowych:
 •  dziecięca - od 7 do 13 lat
 • młodzieżowa - od 14 do 17 lat
 • dorosła - od 18 lat
 • seniorzy – 60 +
 
Kategoria wiekowa pary jest zależna od wieku partnera.
 1. W drugiej i trzeciej kategorii wiekowej od tancerzy oczekuje się wykonania co najmniej pięciu różnych kroków tanecznych.
 2. Ocena Jury nastąpi według następujących kryteriów:
 
 • kompozycja całości tańca wraz ze śpiewem i muzyką
 • technika tańca
 • strój regionalny odpowiednio dobrany do wieku lub tematyki np. związanej z tańcami obrzędowymi( wesela, taniec w izbie ) 
 • ogólny wyraz artystyczny
Tancerze mogą wystąpić z własną muzyką lub muzyką zapewnioną przez organizatora
Na karcie zgłoszeń powinna być zgłoszona taka potrzeba.
 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
 1. Laureatom I, II i III miejsc przyznane zostaną nagrody:
 • kategoria dziecięca – nagrody rzeczowe
 • kategoria młodzieżowa – Statuetki Nuta Dunajca i nagrody rzeczowe
 • kategoria dorosła – Statuetki Nuta Dunajca i nagrody pieniężne w miarę pozyskanych środków finansowych
 1. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy
INFORMACJE OGÓLNE
 1. Miejscem konkursu będzie Dom Kultury w Maniowach ( Remiza OSP ) – pierwszy dzień przeglądu Dom Kultury w Maniowach ( Remiza OSP- Maniowy) – drugi dzień przeglądu.
 2. Uczestnicy przeglądu mogą wystąpić tylko w  dwóch różnych kategoriach.
 3. Koszty podróży uczestnikom Nuty Dunajca pokrywają instytucje delegujące lub uczestnicy we własnym zakresie.
 4. Uczestnikom konkursu ujętym w karcie zgłoszenia i występującym na scenie organizatorzy zapewniają jeden posiłek w dniu występu.
 5. Uczestnicy zgłaszający się na konkurs winni ubezpieczyć się na czas przejazdu i pobytu.
 6. Wysokość nagród pieniężnych dla laureatów poszczególnych konkursów uzależniona będzie od środków pozyskanych od sponsorów.
 7. W zależności od ilości zgłoszeń, czas trwania konkursu będzie wynosił  1 lub 2 dni.
 8. W związku z wytyczonymi ograniczeniami zawiązanymi z pandemią COVID – 19 występy uczestników odbędą się bez udziału publiczności, jedynie w obecności komisji oceniającej, konferansjera i obsługi technicznej nagrywającej, celem transmisji ,,na żywo,, w mediach społecznościowych.
 9. W przypadku wzmożonych ograniczeń lub innych wytycznych Ministerstwa, konkurs będzie miał przebieg wyłącznie zdalny , o czym uczestnicy zostaną poinformowani na 7 dni przed rozpoczęciem przeglądu. Ocena występów i wyniki będą ogłoszone i udostępnione po obejrzeniu nadesłanych nagrań na stronach internetowych Centrum Kultury i jednostek patronujących wydarzeniu.
 10. O ewentualnych zmianach regulaminu, lub miejsca przeglądu organizator będzie informował na bieżąco.
 11. Z pośród laureatów konkursu: gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków ludowych, Jury przeprowadzi eliminację do Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej. W kategorii dziecięcej kwalifikacje do Festiwalu „Sabałowe Bajania” mogą uzyskać uczestnicy którzy ukończyli 10 lat.
 
 
 
 
 1. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2021 r. na adres organizatora:
Centrum Kultury Gminy Czorsztyn
ul. Gorczańska 3; 34-436 Maniowy
z dopiskiem Nuta Dunajca 2021
lub e-mail: ckgczorsztyn@onet.pl
 1. Bliższe informacje uzyskać można w CKG Czorsztyn (dyrektor - Artur Majerczak), tel.182750071 wew. 128, fax. 182750987, e-mail: ckgczorsztyn@onet.pl
 
 
 
 
 
 
KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:
 
 
 
 1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach swoje prawa majątkowe do artystycznych wystąpień zaprezentowanych podczas trwania konkursu w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video; b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
 2. Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Festiwalu.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach oraz podmioty z nim współpracujące na potrzeby organizacji przeglądu Nuta Dunajca oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora. Jednocześnie oświadczają, że są świadomi, iż podanie danych jest dobrowolne oraz, że mają prawo zarówno do wglądu do swoich danych, jak również ich poprawiania, a także wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu uczestnictwa.