PCK Facebook

Informacja Administratora

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu zadań publicznych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury z siedzibą w Nowym Targu pod adresem: ul. Jana Kazimierza 20, 34- 400 Nowy Targ

Informuję, że:
 • Dane osobowe są niezbędne do wykonywania podstawowych zadań statutowych  Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu  w ramach realizacji powierzonych zadań przez organ prowadzący. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej Administratorowi.  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowe Centrum Kultury jest ściśle związane z charakterem prowadzonej działalności i odbywa się w zgodzie z postanowieniami następujących aktów prawnych:
 • Ustawa o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018r. ( Dz. U. z 2018r. poz.1000)

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • Ustawy z dnia  25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej  ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz.123 z późn.zm.),
 • Art. 12 pkt 8 lit „i” Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r.Nr 142poz. 1592 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
 • Uchwały Nr 202/XXII/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą : Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
 • Statutu Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
 
 • Celem przetwarzania jest realizacja zadań określonych przepisami prawa z zakresu:
 • Prowadzenie działalności  kulturalnej ,
 • Prowadzenie działalności  sportowej
 • Prowadzenie działaności edukacyjno-oświatowej
 • Promocja Powiatu Nowotarskiego .
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -  Powiatowe Centrum Kultury  w Nowym Targu ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ   email :  iod@pck.nowotarski.org.pl , tel.18-26-627-85
 •  Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa .
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione organowi prowadzącemu oraz podmiotom współpracującym w zakresie obsługi informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora Danych .
 • Podanie danych w sprawach realizowanych na podstawie obowiazujących przepisów prawa jest obowiązkowe, w przypadku niepodania danych nie jest możliwa realizacja zadań wynikających z nałozonych obowiązków na Administratora Danych.
 • W sytuacji dobrowolności podania danych, osoby będą o tym fakcie informowane i proszone o wyrażenie zgody.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z nałożonych obowiązków prawnych na Administratora Danych oraz w  celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie .

Administrator:

Dyrektor Tadeusz Watycha
Powiatowe  Centrum  Kultury w Nowym Targu
34-400  Nowy Targ , ul. Jana Kazimierza 20
tel. 18 266 27 85   promocja@nowotarski.pl
 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Powiatowe  Centrum  Kultury w Nowym Targu
34-400  Nowy Targ , ul. Jana Kazimierza 20
tel. 18 266 27 85   e-mail: iod@pck.nowotarski.org.pl
 
 
 
 
Pliki do pobrania
 • Klauzula informacyjna RODOPobierz