REGULAMIN KONKURSU "Twoja decyzja-Nasza przyszłość"

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Twoja decyzja- Nasza przyszłość” i jest zwany dalej: "Konkursem". Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży myślenia proekologicznego i promowanie nawyków wpływających na poprawę stanu naszej planety w codziennym życiu, m.in. segregacji śmieci. Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu z siedzibą na ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ. Inicjatorami konkursu w ramach projektu „Zwolnieni z Teorii” jest grupa uczniów z ILO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 10 lutego – 27 marca, 2020 roku.

 1. UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 14-19 lat, uczęszczająca do Liceów i Szkół Podstawowych z terenów Powiatu Nowotarskiego.

  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii indywidualnej.

  3. Zadaniem dla uczestników konkursu będzie stworzenie pracy plastycznej w formacie A3 lub większym nawiązującej do tematu konkursu.

 2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, do której należy dołączyć informację z następującymi danymi autora: Imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon.

  2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  3. Prace nadesłane na konkurs mogą zostać zwrócone autorom, jeśli wyrażą oni taką chęć. Reszta prac przejdzie na własność Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej.

  4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs.

  5. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2020 roku na adres Organizatora, tj.: Powiatowe Centrum Kultury ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora)

  6. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

  7. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.

  8. Za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.

 3. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW

  1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzić będą: uczestnicy z grupy „Zwolnieni z Teorii” nauczyciele plastyki z PCK oraz przedstawiciele samorządu szkolnego.

  2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 14-16 lat i 17-19 lat.

  3. Przy ocenianiu będą brane pod uwagę przede wszystkim nawiązanie do tematu, pomysł, estetyka oraz wykonanie pracy.

  4. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej kategorii oraz przyznanie wyróżnień.

  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród rzeczowych i wyróżnień zgodnie z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.

  6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

  7. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Gali kończącej projekt w dniu 27 marca 2020 roku w Auli w budynku 1 Liceum Ogólnokształcącego, plac Krasińskiego 1, Nowy Targ. Podczas spotkania nastąpi prezentacja najciekawszych prac, które wzięły udział w konkursie.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach, lokalnej prasie i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac.

 4. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zgodnie z punktem III. 4 regulaminu przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj. Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu, począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs.

  2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności organizatora.

  3. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej: pck.nowotarski.org.pl

  2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie.

  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pliki do pobrania