PCK Facebook

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji
 
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony pck.nowotarski.org.pl
 
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony pck.nowotarski.org.pl
 
Dane teleadresowe jednostki:
 
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 20
34-400 Nowy Targ
18-266-27-85
e-mail: promocja@nowotarski.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 2009-04-28
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-04-25
 
Strona pck.nowotarski.org.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
- Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 
Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-05
 
Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 
Imię i nazwisko: Tadeusz Watycha
 
e-mail: promocja@nowotarski.pl
 
Telefon: (0-18) 266 27 85
 
Procedura wnioskowo-skargowa
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Do pomieszczeń Powiatowego Centrum Kultury w Nowy Targu prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne ręcznie otwierane.  Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi mogą wejść wchodząc przez szerokie drzwi ręcznie otwierane. Do pomieszczeń na parterze oraz na I piętrze budynku prowadzą korytarz i schody. Na schodach (pierwszym i ostatnim) znajdują się oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących. 
 
  • Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

    - na adres e-mail : promocja@nowotarski.pl
- faksem na nr : (0-18) 266 27 85
drogą pocztową na adres :
Powiatowe Centrum Kultury
ul. Jana Kazimierza 20
34-400 Nowy Targ
*osobiście w budynku*
 
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. *