PCK Facebook

Regulamin XXVII Powiatowego Konkursu Plastycznego "Niepodległość"

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu Cele konkursu: 1. Tematem konkursu są wielkie bitwy i powstania narodowe od początków Państwa Polskiego, poprzez odzyskanie niepodległości w 1918 r, I, II Wojnę Światową,Powstania Śląskiego, Powstania Warszawskiego, aż do Zrywu Solidarności. 2. Ukazanie sylwetek przywódców, postaw i czynów bohaterów narodowych, dowódców i żołnierzy Wojska Polskiego, męstwa powstańców, więźniów, bezimiennych ofiar represji i zwykłych obywateli. 3. Przedstawienie wizerunku godła, sztandarów, umundurowania, oręża wojska polskiego. 4. Bóg, Honor, Ojczyzna- utrwalanie i przekazywanie wartości patriotycznych.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Nowotarskiego
Kategorie wiekowe:

 1. Przedszkola

 2. Uczniowie szkół podstawowych klas I-III

 3. Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI

 4. Uczniowie Szkół Podstawowycvh VII - VIII

 5. Uczniowie szkół średnich

Techniki artystyczne:

 1. Formy dowolne( rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, batik)

 2. Wymiary prac malarskich nie powinny przekraczać formatu A4/A3

 3. Każda praca A4 ,A3 powinna być i opisana pismem drukowanym w następujący sposób:               na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu

  • Imię, nazwisko, wiek

  • Klasa, nazwa placówki lub szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela

  • Do prac dołączona lista uczestników z w/w danymi.
    

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC UPŁYWA Z DNIEM 31. 10. 2022 r

Wyniki konkursu będą opublikowane 08.11.2022r. na stronie www.pck.nowotarski.org.pl

Prace należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu,

ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ tel. 018 266 27 85 lub poprzez Pocztę Polską

Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 14. 11. 2022 r. o godz. 12.30

w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu .

 

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowe Centrum Kultury z siedzibą w Nowym Targu pod adresem:

Powiatowe Centrum Kultury przy ul. Jana Kazimierza 20, 34- 400 Nowy Targ

tel. 18 266 27 85 e-mail : promocja@nowotarski.pl

Dostarczanie i zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku uczestnika oraz prac autorskich uczestnika w sposób nieograniczony czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia cyfrowa, audio, video; b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania; f) najmu i dzierżawy; g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji zarejestrowanych podczas przeprowadzania konkursu , wernisażu , wystawy pokonkursowej, uroczystości rozdania nagród, w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem ,na stronie internetowej Administratora ,organu prowadzącego ,podmiotów współpracujących z Administratorem w zakresie działalności i promocji oraz w lokalnych mediach

 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.(Dz. U. z 2018r. poz.1000)

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Wzięcie udziału w konkursie równoznaczne jest również z zapoznaniem się z treścią klauzuli informacyjnej, Administratora w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania dostępną także na stronie PCK pod adresem : www.pck.nowotarski.pl zakładka (RODO)

Pliki do pobrania