PCK Facebook


REGULAMIN
45 Konkursu Muzyk Podhalańskich
Nowy Targ 2020
Organizatorzy:
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu,
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu,
Stowarzyszenie „Śwarni”,
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
Miejsce i data imprezy:
Dostarczenie nagrania filmowego na płycie CD wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych
w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2020 r.
do Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu
ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 30.10.2020 r.
 
Założenia programowe:
Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji muzykowania społeczności góralskiej Podhala, Spisza, Orawy, Pienin oraz Zagórza. Zadaniem Konkursu jest kultywowanie i popularyzacja najcenniejszych wartości muzyki góralskiej.
Laureaci Konkursu typowani będą do reprezentowania regionu
Podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu nad Wisłą w roku 2021
Kategorie Konkursu:
1.Muzyki dziecięce (skrzypce, złóbcoki, basy) oraz soliści (wyłącznie instrumenty pasterskie)
/do 15 lat/
 
2.Muzyki młodzieżowe (skrzypce, złóbcoki, basy) oraz soliści (wyłącznie instrumenty pasterskie)  /15 - 18 lat/
 
3.Muzyki dorosłe (skrzypce, złóbcoki, basy) oraz soliści (wyłącznie instrumenty pasterskie)
/powyżej 18 lat/
 
4.Mistrz i Uczeń (wyłącznie instrumenty pasterskie) – (Tylko jeden Mistrz z jednym Uczniem)
/Mistrz powyżej 18 lat, uczeń do 18 lat/
 
5.Mistrz i Uczeń (Skrzypce, złóbcoki) – (Tylko Jeden Mistrz z Jednym Uczniem)
/Mistrz powyżej 18 lat, uczeń do 18 lat/
 
Warunki uczestnictwa:
1. W Konkursie mogą wziąć udział Muzyki (Kapele) grający na skrzypcach, złóbcokach, basach), Soliści grający tylko na instrumentach pasterskich (dudy, trombity, wszelkiego rodzaju piszczałki), Mistrz z jednym uczniem grający tylko na instrumentach pasterskich (dudy, trombity, wszelkiego rodzaju piszczałki) oraz  Mistrz z jednym uczniem grający na skrzypcach lub złóbcokach)
2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie w składzie tylko jednej muzyki oraz jako Instrumentalista - solista grający na instrumentach pasterskich, Mistrz (od 18 lat) lub Uczeń (do 18 lat) grający na instrumentach pasterskich , Mistrz (od 18 lat) lub Uczeń (do 18 lat) grający na skrzypcach lub złóbcokach.
3.Laureat z poprzedniego roku nie może wziąć udziału w Konkursie w kategorii w której zwyciężył może natomiast wystąpić w konkursie w innej kategorii.
4.Muzyki , Kapele uczestnicy Konkursu muzyki występują  w tradycyjnych składach (do 4 osób).
 
5.Czas występu nie może przekroczyć 10 min.
6.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie nagrania filmowego na płycie CD (układ poziomy, prosimy o zamocowanie urządzenia nagrywającego np. telefonu lub kamery, do statywu lub inny stabilny sposób) w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2020 r. wraz            z kartą zgłoszenia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o ustawienie na urządzeniu nagrywającym najwyższych możliwych parametrów nagrywania obrazu i dźwięku, najlepiej nie niższych niż: rozdzielczość pozioma filmu to 720p, minimalna przepływność osadzonego dźwięku to 320 kbps (44,1 kHz, 16 bitów, stereo).
 
7.Nagranie filmowe musi być aktualne, dokonane w terminie od momentu ogłoszenia Konkursu Muzyk bez cięć i montażu w formie audiowizualnej. Wykonawcy prezentują się w stroju,                   a instrumenty muzyczne muszą być widoczne.
8.Nagrania zostaną przedstawione Komisji Konkursowej powołanej przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Organizatora Konkursu, która dokona oceny i przyzna nagrody:
pieniężne - w kategorii Dorosłych
pieniężne - w kategorii Młodzieżowej
pieniężne -  w obu kategoriach Mistrz i uczeń
rzeczowe – w kategorii Dziecięcej
 
Jury oceni wykonawców biorąc pod uwagę następujące kryteria:
-dobór repertuaru
-wykonanie muzyczne charakterystyczne dla regionu
-skład instrumentalny
 
9.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatorów:    www.pck.nowotarski.pl w dniu 30.10.2020 r.
 
10.Organizatorzy Festiwalu opublikują nagrodzone nagrania w formie koncertu laureatów na profilu facebookowym Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu:
https://www.facebook.com/Powiatowe-Centrum-Kultury-w-Nowym-Targu-531172170290243
 
11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych nagrań w celu dokumentowania i promowania Konkursu Muzyk Podhalańskich na zasadach określonych w karcie uczestnictwa.
Organizatorzy Konkursu:
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu,
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu,
Stowarzyszenie „Śwarni”,
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
 
Ochrona danych osobowych:
Administratorem danych osobowych w związku z organizacją i realizacją 45 Konkursu Muzyk Podhalańskich jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ ul. Jana Kazimierza 20 -  Pan Tadeusz Watycha
Kontakt z Administratorem: tel. 182662785 email:promocja@nowotarski.pl
Postanowienia końcowe:
1. Przesłanie nagrania filmowego na płycie CD wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie kwestie sporne, a nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
3. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
4. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie www.pck.nowotarski.pl
5. Płyty CD z nagraniem, Karty zgłoszeń wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  należy przysyłać na adres biura organizacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2020 r.
6. Odbiór nagród oraz dyplomów osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury  w Nowym Targu ul. Jana Kazimierza 20
 
Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Watycha tel. 600 408 492
oraz  Marcin Kudasik  tel. 664 720 138
 
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu ul. Jana Kazimierza 20
34-400 Nowy Targ tel./fax.  18 26 62 785
pck.sekretariat@nowotarski.pl