PCK Facebook

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY IGRZYSK DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Powiatu Nowotarskiego w SNOWBOARDZIE Nowy Targ, 15.02.2022, stok Długa Polana

Organizatorzy:- Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Ośrodek Sportowy Rabka Zdrój - Międzyszkolny Klub Sportowy Rabka Zdrój

Cel zawodów: - wyłonienie najlepszych zawodników i szkół powiatu

nowotarskiego w snowboardzie w kategorii szkół podstawowych

wraz z kwalifikacją do Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej

- popularyzacja snowboardu wśród dzieci i młodzieży

Termin i miejsce: - 15.02.2022 /wtorek/, Nowy Targ, stok Długa Polana,

Uczestnictwo: - prawo udziału w zawodach mają uczniowie szkół podstawowych powiatu nowotarskiego /rocznik

ID – 2009 – 2011, rocznik IMS – 2007 - 2008/ bez ograniczeń ilościowych

Konkurencja: - slalom gigant GS – 2 przejazdy

Trasa: - długość ok. 450m, różnica poziomów 125m

Pomiar czasu: - elektroniczny

Program zawodów: 9.00 - 9.30 – weryfikacja zawodników w biurze zawodów

9.30 – rozgrzewka i oglądanie trasy /w numerach startowych i bez jazdy po trasie/

10.00 – I przejazd - kolejność: ID – dz/ch, IMS – dz/ch

II przejazd – godzina w zależności od ilości zgłoszeń do zawodów

Klasyfikacja: - oddzielna w kategorii Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej

- indywidualna oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

- zespołowa oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w kategorii P ID i P IMS

/punktuje 3 najlepszych zawodników z danej szkoły/

Nagrody: - indywidualnie: za zajęcie miejsc I-III medale, I-VI dyplomy

- zespołowe: za zajęcie miejsc I-III puchary, I-III dyplomy,

- indywidualnie zawodnicy szkół podstawowych z P ID i P IMS z miejsc

I-XII kwalifikują się do Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej

 

Zgłoszenia: - potwierdzenie udziału w zawodach /lista imienna/ poprzez System Rejestracji

Szkół do dnia 12.02.2022 /sobota/ do godz. 15.00

- w dniu zawodów obowiązuje imienna lista –wydruk z SRS potwierdzona przez

szkołę/dyrektora i opiekuna zespołu szkolnego

Uwagi organizacyjne: - start zawodników obowiązkowo w kaskach

- w biurze zawodów pobierana będzie od zespołu kaucja zwrotna za numery startowe

- karnety przejazdowe we własnym zakresie /ze zniżką dla zawodników/

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i

zdarzenia losowe wynikłe w trakcie zawodów

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu zawodów z przyczyn

obiektywnych

- interpretacja punktów regulaminu zawodów należy do organizatora

- kontakt z organizatorem: tel. 504 003 240

 

- zgodnie z aktualnymi obostrzeniami COVID-19 wymagane maseczki

/chusty, bufy/ w biurze zawodów, na mecie oraz podczas ceremonii dekoracji oraz

zachowanie dystansu i wszelkich zasad higieny.

 

 

 

 

Rabka Zdrój 01.02.2022

Organizatorzy